Oddělení sociálních činností

Mgr. Jana Kulhánková

Foto - portrét
vedoucí oddělení sociálních činností
Tel.: 48 524 4930
Budova: 1. máje 108/48
Č. dveří: 27

Oddělení sociálních činností

Telefon: 485244921

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Babínová Alena referent agendy opatrovnictví Výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 15 48 524 4943
Bc. Faust Albert odborný sociální pracovník sociální práce - kurátor pro dospělé 1. máje 108/48 32 48 524 4828
Chvojanová Drahomíra referent agendy opatrovnictví Výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 13 48 524 4934
Jelínková Martina referent agendy opatrovnictví Výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 15 48 524 4914
Kadečková Lucie, DiS. odborný sociální pracovník Sociální práce 1. máje 108/48 24 48 524 4911
Bc. Kratochvílová Tereza odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 24 48 524 4913
Bc. Leszkovenová Klára odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 25 48 524 4937
Mazánková Markéta referent agendy opatrovnictví Výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 13 48 524 4938
Bc. Puskajlerová Ingrid, Dis. odborný sociální pracovník Sociální práce 1. máje 108/48 24 48 524 4978
Bc. Stuchlíková Klára odborný sociální pracovník Sociální práce 1. máje 108/48 25 48 524 4917
POPIS ČINNOSTI

Oddělení sociálních činností zejména:

 • vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O 7) a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O 2)
 • plní úkoly dle zákona o sociálních službách a dle zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • provádí sociální šetření s cílem vykonávat činnosti sociální práce
 • vykonává funkci sociálního kurátora pro dospělé

 1. rozhoduje o změně příjemce důchodu;
 2. zajišťuje výkon opatrovnictví osob, které byly omezeny, nebo zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo osob omezených ve svéprávnosti a jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno statutární město Liberec; 
 3. zajišťuje osobě s trvalým nebo hlášeným pobytem na území v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
 4. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a  osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky; podává zprávy soudu a  Policii ČR;
 5. na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péči, a zprostředkovává možnost jejího poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna;  
 6. na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem;
 7. se souhlasem osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, vstupuje do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce; vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka;
 8. vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O 7) a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O 2);
 9. zastupuje osoby, které podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře nejsou schopny sami jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb;
 10. vyhledává aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí; spolupracuje s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází; spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce; vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka;
 11. plní úkoly dle zákona o pomoci v hmotné nouzi, a v souvislosti s nimi se souhlasem osoby v hmotné nouzi a osob společně posuzovaných vstupuje do obydlí, v němž tyto osoby bydlí, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce;
 12. spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají;
 13. rozhoduje o úhradě za stravu a péči, které jsou poskytovány dítěti umístěnému na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy v  domově pro osoby se zdravotním postižením.

 

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy