Protikorupční specialista

Bc. Jaroslav Sopoušek

Tel.: 48 524 3109
Mobil: 778 772 178
Budova: Historická radnice, 2. p.
Č. dveří: 213
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Profesní životopis

 

 

Protikorupční specialista je odborným pracovníkem Kanceláře primátora Magistrátu města Liberec. Jeho úkolem, ve vztahu k veřejnosti i ve vztahu k zaměstnancům  magistrátu, je přijímat podněty obsahující skutečnosti, které  nasvědčují existenci korupčního nebo i jiným způsobem neetického jednání. Protikorupční specialista obsah těchto oznámení prověří a výsledek svého šetření postoupí vedení města, případně orgánům činným v trestním řízení. O výsledcích této činnosti informuje také oznamovatele, kterému, pokud to zákon umožňuje, zaručí na jeho žádost anonymitu. V návaznosti na tuto základní činnost dále prověřuje, zda se v daném případech jednalo o jednorázové pochybení jednotlivc nebo je to důsledek existence korupčního rizika vyplývajícího například ze střetu zájmů, nedostatečné legislativní úpravy, chybějícího kontrolního mechanismu nebo dalších rizikových faktorů. V případě zjištění konkrétních nedostatků, navrhuje vedení města přijetí opatření, která by tato rizika odstranila.

Ve své další činnosti prováděné z pokynu vedení města nebo i z vlastní iniciativy vyhledává, odhaluje a elimininuje korupční jednání nebo korupční rizika a navrhuje přijetí odpovídajících opatření. Nestrannost osoby vykonávající funkci protikorupčního specialisty je dána jeho samostatným postavením, v rámci kterého je pouze organizačně začleněn do kanceláře primátora a dále i konkrétní osobou, která má potřebné odborné znalosti i praktické zkušenosti a není historicky spojena s činností jednotlivých pracovníků magistrátu, aktivitami politických stran nebo podnikatelských subjektů, které v obvodu města působí nebo by působit mohly.

 

Občan – oznamovatel  korupce (whistleblower)