Dotace pro nestátní neziskové organizace 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výzvu na podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2015 pro nestátní neziskové organizace. Oblasti podpory k podání žádosti jsou tyto:

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
2. Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: Právně osvětová činnost v oblasti bydlení a poskytování informací o možnostech získání bydlení.
3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.
4. Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území): Aktivity podporující místní rozvoj
5. Podpora činnosti Horské služby ČR.

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva.

Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.

Žadatel podává žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je přílohou usnesení vlády č. 479 ze dne 19. června 2013 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92., v příloze žádosti je projekt žadatele a podrobný rozpočet projektu, na jehož financování je dotace požadována. (formulář žádosti je k dispozici ke stažení na stránkách MMR společně s tímto oznámením).

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů schváleného projektu.

Povinné přílohy žádosti
· Projekt, na který nezisková organizace žádá neinvestiční dotaci pro rok 2015
· podrobný rozpočet projektu
· fotokopie těchto požadovaných dokladů:

    • registraci žadatele (např. stanovy občanského sdružení registrované u Ministerstva vnitra, výpis z rejstříku obecně-prospěšné společnosti u rejstříkového soudu apod.),
    • registraci u příslušného finančního úřadu a na Českém statistickém úřadě,
    • zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření za rok 2013, schválenou nejvyšším orgánem žadatele (např. členskou schůzí, valnou hromadou apod.), včetně řádné roční účetní závěrky,
    • doklad (případně čestné prohlášení) o způsobu, jakým žadatel vypořádal své závazky se státním rozpočtem za rok 2013.

Informace v průběhu zpracování žádostí poskytuje: Anna Bíbová, email: bibann@mmr.cz, tel.: 224 861 162.

Písemné žádosti o státní dotaci budou uchazeči předkládat MMR buď doporučenou poštou na adresu: Anna Bíbová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně v podatelně MMR v zalepené obálce s označením „Žádost o dotaci - NNO“.
· Každou žádost (včetně příloh) musí žadatel předložit v závazné formě, a to ve dvou písemných vyhotoveních (1 originál + 1 kopie) a rovněž v elektronické podobě (CD, flashdisk).
· Žádosti budou přijímány nejpozději do 30. září 2014 (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR nebo datum poštovního razítka.

Více informací naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2015