Dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015.
Podpora je směřována do těchto oblastí:

  • uplatnění inovativních a efektivních forem výuky pro rozvoj gramotností,
  • vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století,
  • podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách v souvislosti s Rokem technického vzdělávání 2015,
  • vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k 700. výročí narození Karla IV. a 600. výročí upálení M. Jana Husa.

Cílovou skupinou projektů jsou pedagogičtí pracovníci, děti a žáci škol. Příjemcem dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti a fundace.
Termín pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu je 31. říjen 2014.


Veškeré informace na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-na-podporu-cinnosti-nestatnich