Stipendia v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury

Fyzickými osobami se pro účely tohoto Programu rozumí:
- režiséři, dramaturgové, sbormistři, choreografové, scénografové, dirigenti, pro něž práce v neprofesionálním tělese není hlavním zdrojem obživy;
- jednotliví neprofesionální tvůrci (např. filmaři, fotografové, tanečníci apod.), pokud prokáží připravenost (např. dohodou s organizacemi působícími v jednotlivých oborech, popř. pořadateli akcí) prezentovat výsledky tvůrčího pobytu na dílnách a seminářích jako inspiraci a poučení pro další tvůrce;
- držitelé titulu Nositel tradice lidového řemesla, udělovaných MK (dále „Nositel“), a jejich následníci a pokračovatelé (žadatel je povinen přiložit písemné doporučení Nositele);
- lektoři dílen a seminářů s prokazatelnou zkušeností v edukativní činnosti v jednotlivých oborech;

Zaměření programu:
- podpora stipendijních projektů vycházející z tradic českého neprofesionálního umění a české lidové kultury

Upozornění:
- tento program není určen pro profesionální umělce a osoby, pro něž je umělecká činnost zdrojem obživy.

Druhy stipendií:

Tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadateli na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí činnost nebo tvůrčí pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do dvou let s možností prodloužení nejméně o 1 rok. Výsledkem pobytu bude umělecké dílo, které nebude komerčně využíváno. Je povinností žadatele zveřejnit tvůrčí postupy a metody.

Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely – tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce u významného tuzemského či zahraničního uměleckého vědeckého nebo jiného specializovaného pracoviště, včetně vysokých škol a konzervatoří (netýká se formy denního studia, nýbrž jednorázových kurzů a podobných studijních programů), jehož výsledkem je získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou, edukativní nebo jinou odbornou činnost, případně nastudování nebo vytvoření díla.