Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vypisuje grantové výběrové řízení, celkem se rozdělí částka převyšující 167000,- Kč. Cílem je podpořit projekty vztahující se k Jizerským horám, zejména v těchto oblastech:
· záchrana a obnova lesních ekosystémů Jizerských hor,
· publikace zaměřené na Jizerské hory,
· ekologická výchova a osvěta,
· výzkumné projekty,
· ochrana přírody.

Příjemcem grantu mohou být zapsané spolky (dříve občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, příspěvková organizace (žadatel na projekt vloží min. 50% vlastních finančních prostředků), veřejné vysoké školy, fyzické osoby (nepodnikatelé), apod.

Jde o tzv. průběžné grantování, jehož podstatou je (stručně řečeno) zrušení veškerých uzávěrek pro příjem žádostí o grant. Grantové řízení tedy probíhá neomezeně během celého roku - jediným omezením jsou finanční možnosti Nadace. O poskytnutí nadačního příspěvku je tedy možné požádat kdykoliv.

Více informací naleznete zde:
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2409874