08.02.2018
Jan Vrabec

ČSÚ provádí další šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2018 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách v českých domácnostech pod názvem „Životní podmínky 2018“. Šetření probíhá v době od 3. února do 27. května a postupně se uskuteční v 11 575 domácnostech, z nichž 6 825 domácností se již šetření zúčastnilo v minulých letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření provádějí speciálně vyškolení tazatelé. „Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem,“ říká ředitelka Krajské správy ČSÚ v Liberci Dagmar Dvořáková.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření "Životní podmínky" a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získání dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Zdroj: ČSÚ