25.01.2017

Revize katastru nemovitostí na území města Liberec

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí (porovnání souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu).

 

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec Vám oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálních územích Horní Hanychov, Horní Suchá u Liberce, Karlinky, Krásná Studánka, Ostašov u Liberce obce Liberec a Stráž nad Nisou obce Stráž nad Nisou provádět revizi souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“).

Revize potrvá v období od začátku března 2017 do konce roku 2017. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Revize údajů katastru nemovitostí je jedním ze způsobů zajištění souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem. Obecně je upravena v ustanovení § 7 katastrálního zákona a jak se postupuje při samotné revizi je stanoveno v ustanoveních § 50 a § 51 katastrální vyhlášky. Vyhlašuje ji katastrální úřad a je povinen její vyhlášení oznámit dva měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území má být provedena a tato obec dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona vyhlásí způsobem v místě obvyklým zahájení revize (například prostřednictvím úřední desky). Ještě před samotným zahájením revize katastrální úřad provede kontrolu vnitřního souladu společných údajů souboru geodetických informací a popisných informací.

Účastníky revize jsou:

 • katastrální úřad
 • obec
 • vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění nebo jejich zástupci, pouze v případě, kdy je jejich účast nezbytná, a jsou přizváni písemnou pozvánkou. Jejich nepřítomnost však není na překážku provedení revize katastru (v těchto případech se využijí informace zástupce obce a vlastníků sousedních nemovitostí; stejně se postupuje, pokud není známa adresa vlastníka nebo není známo, že taková osoba existuje)

Předmět revize - § 50 odst. 4 katastrální vyhlášky

 • hranice katastrálního území
 • hranice pozemků, obvody budov, obvody vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby
 • mapové značky, jejichž platnost byla ukončena před účinností katastrální vyhlášky
 • další prvky polohopisu
 • zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího evidování, sledování a řešení
 • seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními a seznam budov bez čísel popisných a čísel evidenčních
 • jméno, popř. jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, popř. adresa bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, název a adresa sídla právnické osoby, která je vlastníkem, a doplnění jejich chybějících rodných čísel, popř. dat narození, pokud rodná čísla nebyla přidělena, nebo identifikačních čísel
 • body polohového bodového pole
 • místní a pomístní názvy

Revizi je možné provést několika způsoby, pro ilustraci např. pochůzkou v terénu, využitím leteckých snímků, jednáním s obcí a vlastníky apod. O výsledku revize se sepíše protokol, který se následně založí do sbírky listin.