detail

A) Samostatná působnost

 1. po přezkoušení dle vyhlášky města č. 1/2003 vydává osvědčení o  složení zkoušky řidiče taxislužby z místopisu, z právních předpisů upravujících taxislužbu, na ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru (§ 21 zákona 111/1994 Sb.).

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku silničního hospodářství, s výjimkou funkce speciálního stavebního úřadu (§16 zákona 13/1997 Sb.), pro místní komunikace na katastrálním území města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, a pro silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti MML (§ 40 odst. 4 a 5 zákona 13/1997 Sb.), dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a  taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti MML (zákon 111/1994 Sb.), drážního úřadu pro tramvajovou a lanové dráhy (zák.266/1994 Sb.) na  katastrálním území města Liberec, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v obvodu rozšířené působnosti MML (zákon 361/2002 Sb., Vyhl.30/2001Sb.);
 2. vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy (§ 10 zákona 111/1994 Sb.);
 3. vydává licence a úřední povolení pro tramvajovou a lanovou dráhu (§11-17 a § 24 - 30 zákona 266/1994 Sb.); vydává osvědčení o odborné způsobilosti a stanoviska k rozhodování o koncesi pro taxislužbu (§ 6 a § 8 zákona 111/1994 S.);
 4. rozhoduje o omezení provozu dráhy (§ 38 zákona 266/1994 Sb.);
 5. vydává rozhodnutí o závazku veřejné služby (§19 zákona 111/1994 Sb.);
 6. schvaluje jízdní řády (§ 17 zákona 111/1994 Sb., § 41 zákona 266/1994 Sb.);
 7. rozhoduje o odejmutí licence pro provozování městské autobusové dopravy a drážní dopravy (§15 zákona 111/1994 Sb., §33 zákona  266/1994 Sb.);
 8. po přezkoušení vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla a nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení drážního vozidla (§ 45 zákona 266/1994 Sb.);
 9. vydává rozhodnutí o zániku úředního povolení pro provozování dráhy (§ 18 zákona 266/1994 Sb.);
 10. povoluje uzavírky provozu a stanovuje objízdné trasy na silnicích a  místních komunikacích po dohodě s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Severočeského kraje, dopravním inspektorátem, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 24 zákona 13/1997);
 11. povoluje zvláštní užívání komunikací, včetně reklamních zařízení, po dohodě s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Severočeského kraje, dopravním inspektorátem, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 25 zákona 13/1997);
 12. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničních ochranných pásmech (§ 31 a 32 zákona 13/1997);
 13. rozhoduje o dočasném zákazu stání vozidel ve veřejném zájmu (§ 19 zákona 13/1997);
 14. rozhoduje o zřízení věcného břemene za úhradu pro osazení dopravního značení a zařízení, veřejného osvětlení a tabulek s označením místních názvů (35 zákona 13/1997);
 15. rozhoduje o zrušení komunikace (§ 18 zákona 13/1997);
 16. rozhoduje o umístění pevné překážky na komunikaci (§ 29 zákona 13/1997);
 17. rozhoduje o omezení veřejného provozu na účelových komunikacích, o  skutečnosti, zda se jedná z hlediska komunikace o uzavřený prostor nebo objekt (§ 7 zákona 13/1997) a o existenci veřejně přístupné účelové komunikaci (§ 142 odst.1 zákona 500/2004);
 18. zjišťuje zdroje ohrožení komunikace a rušení silničního provozu, rozhoduje o jejich odstranění (§ 35 zákona 13/1997);
 19. zařazuje a vyřazuje pozemní komunikace do a ze sítě místních komunikací, rozděluje místní komunikace do tříd (§ 3 a 6 zákona 13/1997);
 20. povoluje se souhlasem drážního úřadu a Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Severočeského kraje, dopravním inspektorátem v  Liberci zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s  dráhou (§ 37 zákona 13/1997 Sb.);
 21. rozhoduje o připojování pozemních komunikací, zřizování, úpravách nebo zrušení sjezdu ze sousedních pozemků na  komunikaci (§ 10 zákona 13/1997 Sb.);
 22. vydává povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na něm nebo na  mostním objektu (§ 25 a 36 zákona 13/1997),
 23. na úseku dopravy projednává odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí, které vydal Úřad MO Vratislavice nad Nisou;
 24. stanovuje užití dopravních značek (včetně výjimek) a dopravního zařízení po předchozím písemném stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství policie Severočeského kraje, dopravního inspektorátu (§ 77 zákona  361/2000 Sb. a Vyhl. č.30/2001 Sb.);
 25. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel (79 odst. 1 písm. j zákona 361/2000 Sb.);
 26. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (§ 124 zákona 361/2000 Sb.);
 27. vykonává státní odborný dozor nad silnicemi a místními komunikacemi, provozování městské autobusové dopravy a taxislužby, provozování drážní dopravy, včetně řízení o pokutách (§ 41 a 42 zákona 13/1997, § 34 a 35 zákona 111/1994, § 50 zákona 266/1994);
 28. předkládá do porady vedení ke schválení jednotlivé žádosti na zvláštní užívání komunikace dle směrnice MML;
 29. zajišťuje agendu vyplývající z realizace práva shromažďovacího;
 30. podává návrh příslušnému stavebnímu úřadu na vymezení průjezdného úseku dálnice nebo silnice (§ 8 zákona č. 13/1997 Sb.);
 31. vydává stanoviska pro stavební úřad při používání komunikací při velkých stavbách (§ 38 zákona č. 13/1997 Sb.);
 32. vydává znak č. O5 pro praktické lékaře dle vyhlášky 30/2001 Sb.
 33. vydává stanoviska k plánovací dokumentaci a regulačním plánům a  závazné stanovisko v územním řízení dle věcné příslušnosti v obvodu rozšířené působnosti MML.   

 

Oddělení registru řidičů

A) Samostatná působnost

    Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MML na úseku evidence řidičů (§ 124 odst. 5 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 2. uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a  ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění (§ 92 - 95, 98 - 102 zákona 361/2000 Sb.);
 3. nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 96 zákona č. 361/2000 Sb.;
 4. nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 97 zákona č. 361/2000 Sb.);
 5. vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a  vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů (§ 109,110, 111,112 zákona č. 361/2000 Sb.;
 6. vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb.);
 7. zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti týkající se uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel nebo odnětí, omezení či podmínění řidičského oprávnění a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb.);
 8. vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (119 – 121 zákona č. 361/2000 Sb.);
 9. projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na  pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu (§ 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích);
 10. provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů;
 11. projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů;    
 12. vydává potvrzení o ztrátě, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu (§ 115 zákona 361/2000);
 13. provádí změny v řidičském průkazu (§ 108 zákona č. 361/2000 Sb.);
 14. rozhoduje o zadržených řidičských průkazech (118c zákona č. 361/2000 Sb.);
 15. vydává paměťové karty pro digitální tachografy (§ 110a zákona č. 361/2000 Sb.);
 16. projednává přestupky dle § 42a a správní delikty dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
 17. projednává ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství dle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
 18. projednává ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a  přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
 19. projednává přestupky dle § 16 a správní delikty dle § 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 20. projednává přestupky dle § 83a správní delikty dle § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
 21. projednává správní delikty dle § 56 zákona 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 22. projednává správní delikty dle § 125 zákona č. 361/2000 Sb.;
 23. rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce;
 24. rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí (§ 2 - 7 zákona 247/2000 Sb.);
 25. zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky (§ 32,33,38 - 45 zákona 247/2000);
 26. provádí přezkoušení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle § 52b zákona č. 247/2000 Sb.;
 27. eviduje seznamy přihlášených účastníků vstupního a pravidelného školení řidičů (§ 51 odst. 1, písm. h) zákona č. 247/2000 Sb.);
 28. provádí zkoušky po provedeném vstupním školení (§52b zákona č. 247/2000 Sb.);
 29. vydává průkaz profesní způsobilosti (§ 52c zákona 247/2000);
 30. provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona 247/2000 Sb. (§ 54 - 55 zákona 247/2000 Sb.).

Oddělení registru vozidel 

A) Samostatná působnost

    Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MML na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel (zákon 56/2001);
 2. vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj (§ 4 zákona 56/2001);
 3. přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona 56/2001);
 4. provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidel (§ 8 - 10 zákona 56/2001);
 5. rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 zákona 56/2001);
 6. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 - 33 zákona 56/2001);
 7. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona 56/2001);
 8. rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona 56/2001);
 9. uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí (§ 63 a § 66);
 10. povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona 56/2001);
 11. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona 247/2000);
 12. vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona 56/2001);
 13. vede registr historických a sportovních vozidel (§80);
 14. přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo (§80);
 15. vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla (§80);
 16. vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo (§80);
 17. registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla (§80);
 18. schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla (§80);
 19. vede údaje o testování historických a sportovních vozidel (§80).