16.02.2017
Michal Vinař

Revitalizace aleje v ulici Jabloňová

Statutární město Liberec by chtělo touto cestou informovat občany o plánovaném kácení a revitalizaci aleje v ulici Jabloňová ve Starých Pavlovicích.

 

Na základě opakujících se četných stížností na padající suché větve a opakovaných žádostí na ořez topolů černých bylo ze strany odboru ekologie a veřejného prostoru provedeno místní šetření. Na místě samém bylo zjištěno, že předmětné topoly (Populus nigra ‘Italica‘) jsou v převážné většině ve špatném zdravotním stavu a někteří jedinci takřka na hranici fyziologické vitality. Případný prořez větví se jeví jako neefektivní a nevhodný, protože u krátkověkých dřevin, jako jsou tyto topoly, podléhají následně řezné rány často hnilobám za vzniku rozsáhlých dutin.

Vzhledem k tomu, že se předmětné dřeviny nachází u frekventované komunikace, kde při pádu větví hrozí vážná újma na zdraví nebo majetku místních obyvatel, se odbor EP rozhodl přistoupit k postupné revitalizaci celé této aleje.

Během roku 2016 proto byla podána žádost o povolení kácení na Odbor životního prostředí MML, který žádosti vyhověl. Revitalizace proběhne ve dvou etapách, a to mezi roky 2017 – 2018. Již nyní je v této lokalitě označeno 30 jedinců z celkového počtu cca 60 ks dřevin, které vykazují nejvyšší známky odumírání a budou do konce března tohoto roku pokáceny. Následně proběhne v roce 2017 výsadba nových stromů. Nebude zde však již vysazen topol černý, ale vhodnější druh, a to habr obecný (Carpinus betulus ’Fastigiata‘).

V souvislosti s tímto rozsáhlým kácením, které bude probíhat na přelomu měsíce žádáme obyvatele ulic Jabloňová i ostatních přilehlých ulic o shovívavost a spolupráci při dodržování omezení dopravního provozu.