detail

Samostatná působnost
1. vydává dílčí vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;
2. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních, uzavírá smlouvy o souhlasu s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;

Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení územního plánování
- oddělení ÚAP a GIS
- oddělení urbanismu a architektury