detail

A) Samostatná působnost

 1. je koncepční složkou města při formulování podnětů a záměrů statutárního města v rozvojových dokumentech;
 2. podílí se na stanovování koncepce územního rozvoje města;
 3. formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů;
 4. spolupracuje na programových, strategických a rozvojových dokumentech města a zabezpečuje jejich konfrontaci s územním plánem města;
 5. posuzuje a hodnotí záměry na území města z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území;
 6. vydává dílčí vyjádření k záměrům, studiím, projektům a jiným dokumentům z hlediska rozvoje města, a to především posuzování rozvojových nároků, architektury, urbanismu a souvisejících specializovaných odborností;
 7. vydává dílčí vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b); zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 8. na základě plné moci zastupuje statutární město Liberec při nahlížení do spisů stavebního úřadu, odboru dopravy a odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec;
 9. stanovuje regulační podmínky využití území;
 10. zpracovává program regenerace městské památkové zóny;
 11. zpracovává koncepci veřejného prostoru města včetně městského mobiliáře;
 12. podílí se na koncepci dopravního systému města;
 13. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
 14. poskytuje podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů z hlediska záměrů města Liberec;
 15. podílí se na zpracování vyjádření SML k ZÚR LK a z pozice sousední obce k územně plánovacím dokumentacím sousedních obcí;
 16. zpracovává a připravuje podklady pro stanovisko SML k rozvojovým záměrům v procesu zjišťovacích řízení (EIA, SEA);
 17. úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává.