28.01.2015
neschváleno

Vyřazení (dříve dočasné vyřazení vozidla) z registru silničních vozidel a ukončení vyřazení z registru silničních vozidel

 

1. Identifikační kód

17-03-04

2. Pojmenování (název) životní situace

Vyřazení (dříve dočasné vyřazení vozidla)  z registru silničních vozidel a ukončení vyřazení.

3. Základní informace k životní situaci

Týká se vyřazení vozidla z provozu na určitou dobu.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Oprávněn k jednání je vlastník silničního vozidla Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, která nemusí být ověřena.
 • Obecní úřad (OÚ) obce s rozšířenou působností v případě, že nebyla ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož vozidla.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Vlastník vozidla společně s žádostí o vyřazení vozidla odevzdá osvědčení o registraci vozidla (ORV) a všechny vydané tabulky s registrační značkou (RZ)
 • V případě, že došlo k vyřazení vozidla obecním úřadem (viz. bod 4) je vlastník vozidla povinen do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu odevzdat všechny vydané RZ, ORV a předložit technický průkaz (TP) vozidla k vyznačení záznamu o vyřazení vozidla.
 • Bylo-li vozidlo odcizeno, požádá vlastník vozidla bez zbytečného odkladu o jeho vyřazení z provozu k žádosti přiloží policejní protokol, tabulky s RZ a doklady předloží, má-li je k dispozici.

Další povinnosti vlastníka silničního vozidla vyřazeného z provozu:

 • Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit OÚ obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
 • Zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí.

 • Neodstraňovat podstatné části vyřazeného vozidla, zejména karoserii a motor.

Důležitá upozornění!!!

 • Dočasně vyřazená vozidla (tzv. depozit) k datu 30. 6. 2013, zaniknou dnem 1. 1. 2016, pokud jejich vlastník v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 neoznámí na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití.

 • U dočasně vyřazených vozidel (tzv. depozit) od data 1. 7. 2013 je vlastník povinen ve lhůtě jednoho roku oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití.

 

 

6. Na které instituci životní situaci řešit

     Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

 

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).
 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti:

 • Vyplněnou Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.
 • Doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • Technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (ORV).
 • Všechny tabulky s přidělenou registrační značkou.

Při ukončení vyřazení:

 • Vyplněnou Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.
 • Doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • Technický průkaz.
 • Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
 • Silniční vozidlo musí mít platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí (SME) a stanicí technické kontroly (STK).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o vyřazení vozidla v registru silničních vozidel“ k dispozici v čekárně registru nebo ke stažení zde.

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ k dispozici v čekárně registru nebo ke stažení zde.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za  vyřazení  je  200,-Kč platí se na přepážkách při podání žádosti v hotovosti.

 Za jeho ukončení se správní poplatek neplatí.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 56/2001 Sb.§ 83  a § 83a pokuta do 50 000,- Kč.

19. Nejčastější dotazy

Mohu vyřazené silniční vozidlo nechat odstavené na veřejné komunikaci?

Ne nemůžete.

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel  485 243 841.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2015.