28.01.2015
neschváleno

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích

 

 

1. Identifikační kód

17-03-09

2. Pojmenování (název) životní situace

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích

3. Základní informace k životní situaci

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo jako vlastník vozidla a dosud registrovaný provozovatel a vlastník. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.
 • Fyzická osoba v místě bydliště (trvalý pobyt) nebo v místě podnikání, liší-li se od bydliště, u právnické osoby v místě sídla popř. v místě odštěpného závodu firmy.
 • U lékařů se místní příslušnost řídí místem trvalého pobytu.
 • Cizinec podle povolení k pobytu vydané cizineckou policií.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 (1) Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště.

 

(2) Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, pokud se jedná o

a) silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,

b) silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,

c) silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3, nebo

d) silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a (z.56/2001Sb).

 

    Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o

a) nové silniční vozidlo

1. jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo

2. jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,

b) o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo

c) o silniční vozidlo jednotek požární ochrany 25).

 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud

a) splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,

b) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než

1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo

2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a

c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

 

(3) Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2 se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. U vozidel podle odstavce 1 písm. a) se na postup zkušební stanice použije § 22 odst. 1 obdobně zák. 56/2001 Sb..

 

(4) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

 

6. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušné obce s rozšířenou působností.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).
 • S technikem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 8 až 10.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

- musí obsahovat:

a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,

b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a

c) údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.

 

K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží:

a) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,

b) protokol o evidenční kontrole,

c) doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a

d) technický protokol vydaný zkušební stanicí.

 

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádost o schválení technické způsobilosti je k dispozici zde nebo v hale oddělení registru vozidel.
 • Formulář musí mít formát A3, protože slouží jako desky spisu. První dvě strany tvoří vlastní žádost, zbylé jsou informativní a nepovinné.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

2 000,- Kč

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1 500,- Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stanice technické kontroly, stanice měření emisí, celní úřad a další.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podle správního řádu. Musí být podáno písemně k úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 56/2001 Sb.§ 83  a § 83a.

19. Nejčastější dotazy

Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální dovoz vozidel, doporučujeme dotazy řešit osobní návštěvou případně na telefonních číslech 485 243 844 a 485 243 856.

20. Další informace

Konkrétní a přesné informace získáte při osobním jednání s pracovníkem oddělení a po předložení technického průkazu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:  1.1.2015