31. březen - termín splatnosti místních poplatků ze psů a za komunální odpad

Místní poplatek ze psů

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky magistrátu města Liberec, upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby s trvalým pobytem a právnické osoby se sídlem na území města Liberec, že ke dni 31. března 2017 je splatný místní poplatek ze psů za rok 2017.

Roční sazba poplatku činí 600,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1.500,- Kč. Pokud pobírá držitel psa některý z důchodů jako jediný zdroj příjmů, činí roční sazba 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300,- Kč.

V případě, že již psa nemáte ve svém držení nebo došlo k jiné změně ovlivňující výši poplatku, je nutné tyto skutečnosti ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Vznikne-li nebo zanikne poplatková povinnost během roku, platí se místní poplatek ze psů v poměrné měsíční výši od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy situace zakládající poplatkovou povinnost vznikla, až do konce měsíce, ve kterém nastal stav určující zánik poplatkové povinnosti.

Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění OZV č. 4/2011 na webových stránkách města www.liberec.cz v odkazu Město a samospráva - Vyhlášky a nařízení.

Místní poplatek za komunální odpad

 

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky magistrátu města Liberec, upozorňuje všechny občany, kteří mají na území města Liberec trvalý pobyt, kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a cizince, kteří mají na území města Liberec povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, že ke dni 31. března 2017 je splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017.

Výše poplatku se ani pro tento rok nemění, zůstává na částce 492,- Kč za osobu a rok, tj. 41,- Kč za měsíc.

Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě změn (narození, úmrtí, změna pobytu, změna vlastnictví) je rozhodný stav na konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je občan povinen ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na webových stránkách města www.liberec.cz v odkazu Město a samospráva - Vyhlášky a nařízení.

Všeobecné informace k místním poplatkům

 

Občané mohou hlásit aktuální registrační údaje a změny ovlivňující výši poplatkové povinnosti nebo získat informace o stavu svého osobního účtu v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby místních poplatků provádějte na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem těmito způsoby: prostřednictvím České pošty s.p., bezhotovostním převodem z účtu, hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

Úřední a pokladní hodiny:

 

Pondělí a středa 8 – 17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 16 hod., pátek 8 – 14 hod., sobota 8 – 12 hod. (Každý poslední pátek v měsíci je budova uzavřena – sanitární den.)

Všeobecné dotazy k místním poplatkům je možno směrovat na e-mail: , případně telefonní čísla 485 243 (227; 243; 246; 226).

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Formuláře ke stažení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy