14.02.2013
Jana Pospíšilová

ZPF - Odnětí půdy ze zěmědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Stavební nebo obdobná činnost na ZPF

1. Identifikační kód

není uvedeno

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Odnětí půdy ze zěmědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Stavební nebo obdobná činnost na ZPF.

3. Základní informace k životní situaci

 • Většina staveb, plánovaných na ZPF (zahrada, orná půda, trvalý travní porost, viz. nejčastější otázky) je podmíněna souhlasem s odnětím půdy ze ZPF.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žadatelem může být vlastník pozemku
 • Vlastník pozemku může být zastoupen na základě plné moci
 • Pokud je vlastníků víc, musí mít žadatel vyjádření všech vlastníků pozemku, příp. je vhodné podat žádost společně
 • Žádat může i ten v jehož zájmu bude odňato, ale musí mít vyjádření vlastníka (vlastníků) pozemku.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podmínky stanovuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v pl. znění (především část V)

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší 6 měsíců)
 • Kopie katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí
 • Pokud je více vlastníků pozemku – vyjádření vlastníků
 • Pokud je třeba výpočet odvodu za odnětí ze ZPF – výpočet odvodu (viz. nejčastější dotazy)
 • Pokud chcete odnímat půdu ze ZPF dočasně – plán rekultivace
 • Vyjádření příslušného orgánu územního plánování

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Formulář v elektronické podobě je k dispozici ZDE

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • podání ani vyřízení žádosti nejsou zpoplatněny
 • pokud odnětí půdy ze ZPF podléhá odvodu, řeší se až po vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení v samostatném řízení.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • 30 dní
 • složitější případy 60 dní

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • vlastník, popřípadě spoluvlastníci pozemku

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • v rámci vyřizování žádosti o povolení odnětí žádné
 • další požadavky se vztahují až na provádění prací na ZPF (činnosti spojené se skrývkou půdy, které jsou podrobně popsány v souhlasu s odnětím půdy ze ZPF)

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • podání prostřednictvím elektronické pošty (e-mail opatřený zaručeným elektronickým podpisem)
 • podání prostřednictvím datové schránky

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 334/1992 Sb. zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
 • vyhláška č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

16. Jaké jsou související předpisy

 • stavební zákon

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • proti souhlasu s odnětím půdy se nelze odvolat. Odvolání je možné směřovat proti rozhodnutí, které bude na základě souhlasu s odnětím ze ZPF vydáno. Odvolání může být směřováno k podmínkám rozhodnutí týkající se odnětí ze ZPF. Odvolání se podává příslušnému stavebnímu úřadu.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • u právnických osob – do pětisetnásobku minimální mzdy
 • fyzických osob – do 5.000,- Kč

19. Nejčastější dotazy

 • Potřebuji odnětí ze ZPF?

a) Odnětí ze ZPFnení třeba při stavbě:

   1. v zahrádkových osadách zájmových organizací, popř. jiných právnických osob,
   2. účelových ploch u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení zdravotnických, kulturních a osvětových a církevních,
   3. garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby (do 16 m2), stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a vinného sklepa pokud se nachází v zastavěném území (zastavěné území je většinou stanovené územním plánem (ÚP), pokud není stanovené v ÚP je zastavěným územím hranice stanovena k 1.9.1996, která je zakreslena v katastrálních mapách), na pozemku, který musí být ve vlastnictví fyzické osoby v jehož zájmu bude odnímáno,
   4. stavby pro bydlení v zastavěném území (zastavěné území je většinou stanovené územním plánem (ÚP), pokud není stanovené v ÚP je zastavěným územím hranice stanovena k 1.9.1996, která je zakreslena v katastrálních mapách),
   5. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,
   6. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, a větrných jam,
   7. k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu

b) Odnětí ze ZPF je třeba při stavbě: případy neuvedené v písm. a)

 • Potřebuji odnětí ze ZPF pro terénní úpravy?

Pokud budou terénní úpravy většího charakteru kde se nedá předpokládat, že pozemek bude zrekultivován (tzn. souvislý trvaní porost apod.) do jednoho roku je třeba odnětí ze ZPF.

 • Kdy potřebuji k žádosti o odnětí ze ZPF přiložit i výpočet odvodů?
 1. výpočet odvodů není třeba při:
 • stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, pro zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a pro uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační zařízení apod.),
 • výstavbou objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod,
 • komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení,
 • na vše co se nemusí odnímat ze ZPF,
 • stavbě pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem nebo zásadami územního rozvoje,
 • při dočasném odnětí pro pěstování vánočních stromků nebo dřevin pěstovaných pro energetické účely,
 • stavbě zemědělské prvovýroby, za stavby zemědělské prvovýroby se nepovažují stavby vázané na chov zvířat, které slouží jiným účelům, např. sportovním (dostihová dráha, výcviková hala apod.).

    b. výpočet odvodů je třeba při stavbách, které nejsou vyjmenovány pod písm. a).

 • Které stavby se považují za stavby občanské vybavenosti?

Za stavby občanského vybavení se pro účely výpočtu odvodů za odnětí půdy považují stavby škol všech typů, mateřské školy, kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně, nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska, ústavy sociální péče včetně ústavů pro mládež, jesle, dětské domovy, stavby církevní (kaple, kostely, modlitebny) a hřbitovy

 • Kdy budu platit odvody?

Odvody se stanovují v samostatném řízení a to po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

20. Další informace

neuvedeno

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

neuvedeno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody

Kontaktní osoba

Mgr. Miloslava Marková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.1.2011

Popis byl naposledy aktualizován

26.5.2011

Datum konce platnosti popisu