obec Bílý Kostel nad Nisou

obec Bílý Kostel nad Nisou

Kód obce: 563919
Adresa úřadu: Bílý Kostel nad Nisou čp. 206, 463 31 Bílý Kostel nad Nisou


Nachází se v severní části ORP Liberec a leží západně od města Chrastava. Sousedí s obcemi Hrádek nad Nisou, Chrastava, Kryštofovo údolí, Zdislava, Rynoltice, Chotyně. Skládá se ze 2 katastrálních území a  to Bílý Kostel nad Nisou a Panenská Hůrka o celkové výměře 2 573 ha.  Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor hlavního architekta jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.bily-kostel.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.chrastava.cz/

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Bílý Kostel nad Nisou dne 22. 9. 2014 usnesením č. 5 vydalo územní plán Bílý Kostel nad Nisou, který 9. 10. 2014 nabyl účinnosti.

Závazná část územního plánu

textová část:

Opatření obecné povahy - závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část:

Opatření obecné povahy - odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]