15.11.2017
Jan Král

Stav projektu

Aktuální stav projektu - LP1 statutární město Liberec

11/2017         Uzavření Smlouvy o dílo na přestavbu hasičské zbrojnice se zhotovitelem TOMIVOS s.r.o.; předání staveniště zhotoviteli; výběr dodavatele hasičské techniky
10/2017        
Opakované vypsání zadávacího řízení na dodavatele hasičské techniky; výběr zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice; uzavření Příkazních smluv na zajištění činností technického dozoru a koordinátora BOZP
09/2017        
Pořízení hasičského příslušenství pro práci na vodě; výběr zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice
08/2017        
Výběr zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice
07/2017
Zrušeno zadávací řízení na dodavatele hasičské techniky; vypsáno zadávací řízení na zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice.
06/2017 Vypsáno zadávací řízení na dodavatele hasičské techniky.
05/2017 Vypracování DPS; vydání stavebního povolení; proběhlo setkání mladých hasičů.
11/2016  Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu (Ing. arch. Vojtěch Šrut – 327.000 Kč).
04/2016 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (se Saskou rozvojovou bankou - dotační bankou).


Předpokládané dílčí náklady projektu - LP1 statutární město Liberec

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ) 19 610 EUR (529 950 Kč) 
přestavba hasičské zbrojnice (včetně vybavení) 518 039 EUR (14 000 000 Kč) 
dopravní automobil 92 507 EUR (2 500 000 Kč) 
zásahový vůz 48 104 EUR (1 300 000 Kč) 
přívěs se člunem 7 401 EUR (200 000 Kč) 
materiál pro společné cvičení 1 480 EUR (40 000 Kč) 
osobní náklady 27 896 EUR (753 900 Kč) 
věcné náklady (publicita, setkání mladých hasičů apod.)  20 722 EUR (560 000 Kč)