Plánovací období 2014-2020

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012.

 

Jedná se o následující programy:

Operační program Doprava

řízený Ministerstvem dopravy
infrastruktura pro železniční a jinou udržitelnou dopravu, silniční infrastruktura na síti TEN-T, silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Integrovaný regionální operační program

řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
vyvážený rozvoj území v regionech soudržnosti, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy, zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech

Program rozvoje venkova

řízený Ministerstvem zemědělství
obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora krajinné infrastruktury, zvýšení hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech a inovacích, schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích, vytváření pracovních míst v dlouhodobém horizontu, environmentální dimenze hospodářského vývoje

Interreg V-A - Operační program  přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem

řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
společné řízení rizik, rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu v nezaměstnanosti, vzdělání a kvalifikace, spolupráce institucí a komunit

Interreg V-A - Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou

koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací, životní prostředí a zdroje, rozvoj lidských zdrojů, udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a rozvoje, udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti, podpora kvalitního výzkumu, systémové změny pro zkvalitnění vzdělávacího systému v ČR

Operační program Životní prostředí

řízený Ministerstvem životního prostředí
ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel v ČR, podpora kvalitního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování dopadů klimatických změn

Operační program  Zaměstnanost

řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
podpora zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, podpora rovných příležitostí žen a mužů, sociální začleňování a boj s chudobou, modernizace veřejné správy

Interreg V-A - Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou

koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
využívání inovačního potenciálu, kvalitní životního prostředí, rozvoj místních iniciativ

Operační  program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou

koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací, investice do vzdělávání, udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
podpora adaptace na změnu klimatu, zachování a ochrana životního prostředí, investice do vzdělávání, posilování institucionální kapacity veřejných orgánů, ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

Více informací naleznete na www.strukturalni-fondy.cz