Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl prezidentem republiky vyhlášen na pátek 20. října (14:00 - 22:00 h) a sobotu 21. října 2017 (8:00 - 14:00 h).

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 210 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711

 

UPOZORNĚNÍ: VZDÁNÍ SE KANDIDATURY

Dne 17. 10. 2017 bylo doručeno Krajskému úřadu Libereckého kraje prohlášení o vzdání se kandidatury kandidáta Kamila Jana SVOBODY (poř. č. 2) uvedeného na hlasovacím lístku č. 24 politické strany Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL). Vzhledem k tomu, že toto prohlášení bylo učiněno v době po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na hlasovacím lístku KDU-ČSL zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Poslanecké sněmovny se nebude přihlížet k přednostním hlasům pro tohoto kandidáta odevzdaným. Toto prohlášení bude vyvěšeno ve všech volebních místnostech. Prohlášení naleznete na webových stránkách Krajského úřadu.

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V OVK 73 - KRÁSNÁ STUDÁNKA

Z technických důvodů dochází v okrsku č. 73 - Krásná Studánka ke změně volební místnosti. Volební místnost, původně umístěna v Hasičské zbrojnici Krásná Studánka, bude z důvodů plánované rekonstrukce přesunuta do objektu HOSPODA NA HŘIŠTI, Hejnická 322, Liberec (fotbalové hřiště Krásná Studánka). 

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V OVK 1005 - VRATISLAVICE NAD NISOU

Volební místnost původně umístěna v Kulturním centru 101010, bude z technických důvodů přesunuta do základní školy ve Vratislavicích nad Nisou, Nad Školou 278.

 

INFORMACE O REGISTRACI KANDIDÁTNÍCH LISTIN:

Dne 1. 9. 2017 Krajský úřad Libereckého kraje zaregistroval celkem 24 kandidátních listin podaných pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Libereckém kraji. Všechny rozhodnutí o registraci a dále i podrobný registr kandidátů naleznete na webových stránkách www.kraj-lbc.cz.

Dne 5. 9. 2017 vylosovala Státní volební komise čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran a politických hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 13. října 2017 do 14.00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže).

 

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 5. 10. 2017. 

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18. 10. 2017 do 16:00 hod. Žádost o voličský průkaz můžete podat v kanceláři č. 210, budova Nového magistrátu. Od 5. 10. 2017 budou všechny žádosti vyřizovány pouze na přepážce č. 3, budova Nového magistrátu (žadatelé budou odbaveni v pořadí v jakém se dostaví).

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 13. 10. 2017 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se nevybírá správní poplatek.

Voličský průkaz může být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rukou výhradně adresáta), případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. (viz formulář níže).

V případě volby s voličským průkazem, vybírá volič z kandidátů uvedených na hlasovacím lístků příslušného kraje, na jehož území se voleb účastní.

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.

Státní volební komise na svém 141. jednání dne 5. května 2017 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, S t ř e d o č e s k ý   k r a j  krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.