Volba prezidenta republiky v roce 2018

Termín volby prezidenta republiky byl předsedou senátu vyhlášen na pátek 12. ledna 2018 (14:00 - 22:00 h)
                                                                                                          a sobotu 13. ledna 2018 (8:00 - 14:00 h),
případné II. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 (14:00 - 22:00 h) a sobotu 27. ledna 2018 (8:00 - 14:00 h).

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 210 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711

 

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA:

Výsledky naleznete na webové stránce www.volby.cz.

II. KOLO VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY:

V I. kole volby nebyl zvolen prezident republiky. Výsledky I. kola naleznete na www.volby.cz. Ve dnech 26. - 27. ledna 2018 proběhne II. kolo volby prezidenta.
Volba proběhne ve stejných  volebních místnostech shodně jako při I. kole.
Oba hlasovací lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti.

Postupujícími kandidáty jsou:
č. 7 - Ing. Miloš ZEMAN
č. 9 - prof. Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., dr. h. c.


TELEFONNÍ SEZNAM DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ V LIBERCI:

Telefonní čísla do všech volebních místností v Liberci naleznete v přiloženém souboru na konci této stránky. Všechna telefonní čísla budou funkční v pátek od 14:00 hodin. Telefonní čísla pro II. kolo budou opět funkční v pátek 26. 1. 2018 od 14:00 hodin.

 

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I - Staré Město) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kostelní 8/9, Liberec II - Nové Město.

 

KANDIDÁTI PRO VOLBU PREZIDENTA:

Dne 24. 11. 2017 rozhodlo Ministerstvo vnitra České republiky o registraci nebo odmítnutí kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky. Podrobné údaje o všech 9 kandidátech pro volbu prezidenta republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Informační servis/volby.

 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 4 dny před volbou(tj. 8. ledna 2018 do 14.00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže). 

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb (28. 8. 2017) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 28. 12. 2017 na přepážce č. 3. 

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 10. 1. 2018 do 16:00 hod pro I. kolo volby, nebo do středy 24. 1. 2018 pro případné II. kolo volby.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 5. 1. 2018 do 16:00 hod. Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 19. 1. 2018 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů (viz formulář níže).

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky (seznam naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí), s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra. 
V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již nezdržuje, ale chce volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.