Informace pro delegující do OVK

Dle § 18 odst. 2)  zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.


Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 13. 12. 2017 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání a to i v případě konání II. kola volby prezidenta republiky.

 

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 18 odst. 3) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky musí obsahovat:

  • jméno a příjmení delegovaného
  • datum narození delegovaného
  • adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného
  • jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem pol. strany nebo hnutí, anebo jméno občana, jehož kandidátní listina pro volbu prezidenta byla zaregistrována
  • podpis osoby oprávněné jednat jménem pol. strany nebo hnutí, anebo občana, jehož kandidátní listina pro volbu prezidenta byla zaregistrována


dalšími doporučenými údaji jsou:

  • telefonní číslo delegovaného
  • doručovací adresa delegovaného
  • email delegovaného
  • údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen


Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK:
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.


Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec
19. 12. 2017 13:00 hod. OVK č.   1 - 20
19. 12. 2017 15:00 hod. OVK č. 21 - 40
20. 12. 2017 13:00 hod. OVK č. 41 - 60
20. 12. 2017 15:00 hod. OVK č. 61 - 80


MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC, Lidové sady 425/1, Liberec 1

 

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 1600 Kč
Zapisovatel 1500 Kč
Člen 1300 Kč
V případě konání II. kola volby prezidenta se odměna za výkon funkce člena zvyšuje o 200 Kč.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.
Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2018 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.
V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

SEZNAM OVK:
Seznam všech 80 OVK na území statutárního města Liberec naleznete níže. Delegace do OVK umístěných v městském obvodu Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou musí být doručeny jejich úřadu.

 

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu:
Veronika Hiršalová, tel.: 48 524 4948, mob.: 724 339 661, email: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz