Informace pro volební komise

Dle § 17 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí může každá volební strana, jejíž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.


Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději do 5. 9. 2018 v recepcích budovy radnice nebo Nového magistrátu.


Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!


Termíny 1. zasedání OVK (včetně školení ČSÚ) pro město Liberec:
12. 9. 2018 v 13:00 hod. OVK č. 21 - 40
12. 9. 2018 v 16:00 hod. OVK č.   1 - 20
13. 9. 2018 v 13:00 hod. OVK č. 61 - 80
13. 9. 2018 v 16:00 hod. OVK č. 41 - 60


MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ (ZMĚNA O PROTI PŘEDCHOZÍM VOLBÁM):
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, multifunkční sál , U Jezu 642/2a, Liberec 2

Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí. Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 2100 Kč
Zapisovatel 2000 Kč
Člen 1300 Kč

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny v souladu s příslušnou vyhláškou poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 210 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711