informace pro volební strany

Magistrát města Liberec je registračním úřadem pro volby do zastupitelstva:

                                     - města Liberec, 
                                     - obce Dlouhý Most, 
                                     - obce Jeřmanice, 
                                     - obce Stráž nad Nisou,
                                     - obce Šimonovice.

REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN:
Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711, kancelář č. 210, 2. patro - budova Nového magistrátu. Zastupuje Veronika Hiršalová, tel. 485 244 948, kancelář č. 210, 2. patro - budova Nového magistrátu.

Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. 7. 2018 do 16:00 hodin. Doporučujeme zmocněncům volebních stran termín podání kandidátní listiny dopředu objednat telefonicky na výše uvedená telefonní čísla. Vyhnete se tak případnému čekání.

Vzory kandidátních listin, prohlášení apod. naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

DELEGACE DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ:
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 5. 9. 2018 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.
Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 5. 9. 2018 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.
Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání.

 

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí musí obsahovat:
· jméno a příjmení delegovaného
· datum narození delegovaného
· adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného/příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince
· jméno a příjmení zmocněnce volební strany, jejichž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce byla zaregistrována
· podpis zmocněnce

dalšími doporučenými údaji jsou:
· telefonní číslo delegovaného
· doručovací adresa delegovaného
· email delegovaného
· údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK (včetně školení ČSÚ):
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec
12. 9. 2018 v 13:00 hod. OVK č. 21 - 40
12. 9. 2018 v 16:00 hod. OVK č.   1 - 20
13. 9. 2018 v 13:00 hod. OVK č. 61 - 80
13. 9. 2018 v 16:00 hod. OVK č. 41 - 60

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ (ZMĚNA O PROTI PŘEDCHOZÍM VOLBÁM):
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, multifunkční sál , U Jezu 642/2a, Liberec 2

 

ODMĚNA ČLENA OVK:
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 2100 Kč
Zapisovatel 2000 Kč
Člen 1300 Kč
Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny v souladu s příslušnou vyhláškou poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

SEZNAM OVK:
Seznam všech 80 OVK na území statutárního města Liberec naleznete níže. Delegace do OVK umístěných v městském obvodu Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou musí být doručeny jejich úřadu.

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu:
Veronika Hiršalová, tel.: 48 524 4948, email: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

 

Další informace naleznete na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje a také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.