Územní studie Radčice - Výletní - U Hřbitova

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1: 5000 (pdf)

komplexní urbanistický návrh včetně regulací 1: 1000 (pdf)

výkres koordinace inženýrských sítí 1: 1000 (pdf)

výkres VPS, VPO, asanací a etapizace 1: 1000 (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 8. 11. 2017.