Územní studie Vesec u Liberce - Dlouhá - Šumná

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

textová část [pdf]

situace širších vztahů 1: 5 000 [pdf]

urbanistický návrh 1: 1 000 [pdf]

výkres regulací 1: 1 000 [pdf]

výkres dopravy 1: 1 000 [pdf]

výkres dopravy - etapa nula 1: 2 500 [pdf]

výkres sítí 1: 1 000 [pdf]

výkres přeložení VN  1: 2 500 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb 1: 1 000 [pdf]

výkres vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL 1: 1 000 [pdf]

vzorové příčné řezy 1: 100 [pdf]

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl zveřejnit návrh zpracované územní studie k písemnému připomínkování v termínu do 2. 1. 2018.

Poučení:
Protože stavební zákon, nestanovuje způsob projednání územní studie, rozhodl pořizovatel o následujícím postupu:
1) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno, mohou dát k návrhu územní studie námitku v písemné podobě. V námitce musí být uvedeno, s čím osoby nesouhlasí včetně zdůvodnění. Vyhodnocení podaných námitek bude součástí dokumentace územní studie.
2) Kdokoliv může dát připomínku k návrhu územní studie v písemné podobě. V připomínce musí být uvedeno, s čím se nesouhlasí včetně zdůvodnění. Vyhodnocení připomínek bude součástí dokumentace územní studie.
3) Dotčené orgány mohou podat své vyjádření v písemné podobě, pokud se dotčený orgán nevyjádří, má se za to, že s návrhem územní studie souhlasí.

Posledním dnem podání je úterý 2. ledna 2018. K námitkám, připomínkám a vyjádřením podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

verze projednávaná v roce 2015

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (jpg)

výkres širších vztahů - návrh přeložek VN a napojení TS (jpg)

komplexní urbanistický návrh (jpg)

výkres regulací (jpg)

výkres dopravy (jpg)

výkres koordinace a inženýrských sítí (jpg)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a etapizace (jpg)

výkres vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL (jpg)

příčné řezy komunikacemi (jpg)