Územní studie Vesec u Liberce - Dlouhá - Šumná

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (jpg)

výkres širších vztahů - návrh přeložek VN a napojení TS (jpg)

komplexní urbanistický návrh (jpg)

výkres regulací (jpg)

výkres dopravy (jpg)

výkres koordinace a inženýrských sítí (jpg)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a etapizace (jpg)

výkres vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL (jpg)

příčné řezy komunikacemi (jpg)

Veřejné projednání návrhu územní studie se bude konat v pondělí 16 3. 2015 od 16. hodin v zasedací místnosti č. 202 budovy Radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). K návrhu územní studie je možné se vyjádřit formou námitky (osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno) a nebo připomínky (kdokoliv) do 7 dnů od veřejného projednání. Posledním dnem podání je pondělí 23. 3. 2015.