Územní studie Horní Hanychov Nad Berlínem

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

varianta 1, která je v souladu s platným územním plánem města Liberce

textová část (pdf)

situace širších vztahů 1: 5000 (pdf)

hlavní výkres 1: 1000 (pdf)

výkres dopravy 1: 1000 (pdf)

výkres inženýrských sítí 1:1000 (pdf) 

výkres etapizace a VPS 1: 1000 (pdf)

varianta 2, která je podkladem pro změnu územního plánu města Liberce

textová část (pdf)

situace širších vztahů 1: 5000 (pdf)

hlavní výkres 1: 1000 (pdf)

celková situace - návrh 1: 1000 (pdf)

schématický řez územím A-A, referenční příklady 1: 500 (pdf)

výkres dopravy 1: 1000 (pdf)

výkres dopravy - profilové řezy 1: 100 (pdf)

výkres inženýrských sítí 1:1000 (pdf) 

výkres etapizace a VPS 1: 1000 (pdf)

Veřejné představení proběhne v pondělí 12. 12. 2016 od 16 hod. v zasedací místnosti č. 202 (budova radnice nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). K návrhu územní studie je možné se vyjádřit formou námitky (osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno) a nebo připomínky (kdokoliv) do 7 dnů od veřejného projednání. Posledním dnem podání je pondělí 19. 12. 2016.