Územní studie Liberec - Perštýn

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

dokumentace územní studie (kompletní dokumentace včetně výkresů) (pdf)

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1: 5 000 (pdf)

hlavní výkres 1: 1 000 (pdf)

urbanistický výkres 1: 1 000 (pdf)

situace dopravy 1: 1 000 (pdf)

inženýrské sítě 1: 1 000 (pdf) 

inženýrské sítě (plynovod, teplovod) 1: 1 000 (pdf)

inženýrské sítě (elektrické sítě) 1: 1 000 (pdf)

veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace a etapizace 1: 1 000 (pdf)

zákres celku do ortofotomapy 1 : 1 000 (pdf)

 

 

Veřejná konzultace proběhne v úterý 22.11. od 16 hod. v zasedací místnosti zastupitelstva města č. 11 (budova radnice nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). K návrhu územní studie je možné se vyjádřit formou námitky (osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno) a nebo připomínky (kdokoliv) do 7 dnů od veřejného projednání. Posledním dnem podání je úterý 29. 11. 2016.