Územní studie Radčice - Výletní U Hřbitova

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1: 5000 (pdf)

komplexní urbanistický návrh včetně regulací 1: 1000 (pdf)

výkres koordinace inženýrských sítí 1: 1000 (pdf)

výkres VPS, VPO, asanací a etapizace 1: 1000 (pdf)

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do středy 31. 5. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).