Územní studie Východní - Sladovnická

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 5 000 (pdf)

výkres urbanistického řešení 1 : 1 000 (pdf)

výkres regulace 1 : 1 000 (pdf)

výkres dopravy 1 : 1 000 (pdf)

výkres inženýrských sítí 1 : 1 000 (pdf)

Výkres etapizace a VPS 1 . 1 000 (pdf)

schématický řez komunikací 1 : 100 (pdf)

dopravní posouzení (pdf)

dopravní posouzení příloha (pdf)

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl zveřejnit návrh úpravy územní studie k písemnému připomínkování v termínu do 9. 2. 2018.

Poučení:
Protože stavební zákon, nepožaduje a tedy nestanovuje způsob projednání územní studie, rozhodl pořizovatel o následujícím postupu:
1) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno, mohou dát k návrhu územní studie námitku v písemné podobě. V námitce musí být uvedeno, s čím osoby nesouhlasí včetně zdůvodnění. Vyhodnocení podaných námitek bude součástí dokumentace územní studie.
2) Kdokoliv může dát připomínku k návrhu územní studie v písemné podobě. V připomínce musí být uvedeno, s čím se nesouhlasí včetně zdůvodnění. Vyhodnocení připomínek bude součástí dokumentace územní studie.
3) Dotčené orgány mohou podat své vyjádření v písemné podobě, pokud se dotčený orgán nevyjádří, má se za to, že s návrhem územní studie souhlasí.

Posledním dnem podání je pátek 9. února 2018. K námitkám, připomínkám a vyjádřením podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!