Územní studie Machnín - K Bedřichovce

Změna územní studie

textová část (pdf)

výkres širších vztahů M 1:2880 (pdf)

Komplexní urbanistický návrh, regulace M 1:1000 (pdf)

Etapizace, veřejně prospěšné stavby M 1:1000 (pdf)

Doprava, inženýrské sítě, veřejná zeleň M 1:1000 (pdf)

Veřejné projednání návrhu územní studie se bude konat v pondělí 15. 8. 2016 od 16. hodin v zasedací místnosti č. 202 budovy Radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). K návrhu územní studie je možné se vyjádřit formou námitky (osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno) a nebo připomínky (kdokoliv) do 7 dnů od veřejného projednání. Posledním dnem podání je pondělí 22. 8. 2016.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to:  - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).

________________________________________________________________________

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (pdf)

komplexní urbanistický návrh a výkres Etapizace a veřejně prospěšných staveb (pdf)

výkres Dopravy, inženýrských sítí a veřejné zeleně (pdf) 

Využití územní studie bylo schváleno dne 31. 3. 2014.