Územní studie Ruprechtice - Villapark Horská

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (pdf)

letecký pohled (pdf)

situace (pdf)

výkres dopravy (pdf)

výkres inženýrských sítí (pdf)

výkres etapy výstavby (pdf)

etapa 1 (pdf)

- etapa 2 (pdf)

- etapa 3 (pdf)


Veřejné projednání návrhu územní studie se bude konat v pátek 24. 7. 2015 od 8.30 v zasedací místnosti č. 202 budovy historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). K návrhu územní studie je možné se vyjádřit formou námitky (osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno) a nebo připomínky (kdokoliv) do 7 dnů od veřejného projednání. Posledním dnem podání je pátek 31. 7. 2015.