změna č.1 územního plánu

Návrh změny pro veřejné projednání

textová část:

závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

 

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Námitky proti návrhu 1. změny územního plánu Cetenov mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, které se koná ve středu 13. 4. 2016 od 17. hodin na obecním úřadě obce Cetenov, může každý uplatnit své připomínky a dotčení vlastníci námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Podání musí být učiněno písemně a to na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). 

_________________________________________________________________________


Návrh změny pro společné jednání - Proběhlá etapa. Nelze se k ní vyjádřit! Ponecháno pro možnost porovnání.

textová část:

závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

 

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky u pořizovatele (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nejpozději do středy 6. 1. 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.