1. změna územního plánu

Zastupitelstvo obce Proseč pod Ještědem dne 2. 8. 2017 vydalo 1. změnu územního plánu.

Závazná část změny územního plánu

textová část:
opatření obecné povahy [pdf]

grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:

opatření obecné povahy [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Změna územního plánu pro opakované veřejné projednání

textová část:
závazná část [pdf]

závazná část s údaji změn s platným textem územního plánu [pdf]
grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona bude upravený návrh 1. změny územního plánu Proseč pod Ještědem projednáván v rozsahu těchto úprav:

1) Pozemky st. p. 129, parc. č. 591/1 část k. ú. Javorník u Českého Dubu byly zahrnuty do plochy veřejného prostranství (1Z77),
2) Pozemky parc. č. 578/3, 579/3, 579/4, 583/7, 583/20 k. ú. Javorník u Českého Dubu byly zahrnuty do plochy veřejného prostranství (1Z78),
3) Pozemky parc. č. 706/23, 706/22, 706/6, 706/21 část, 248/2, 248/11, 248/10, 248/9 k. ú. Proseč pod Ještědem byly zahrnuty do plochy bydlení (1Z69),
4) Do kapitoly f2)Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání závazné části územního plánu byl doplněn text: „pro zastavitelné území bude zabezpečeno zásobování požární vodou minimálně v rozsahu požadovaném platnými předpisy o požární ochraně“,
5) Do kapitoly f2)Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání závazné části územního plánu podkapitoly Hluk z dopravy byla nově doplněna plocha pro bydlení 1Z 71.

 

Opakované veřejné projednání návrhu 1. změny územního plánu obce Proseč pod Ještědem se koná ve středu 26. 4. 2017 od 16. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Proseč pod Ještědem. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny. Posledním dnem podání je 3. 5. 2017.

Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis).

____________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Změna územního plánu pro veřejné projednání

textová část:
závazná část [pdf]

závazná část s údaji změn s platným textem územního plánu [pdf]
grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:
5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Veřejné projednání návrhu 1. změny územního plánu obce Proseč pod Ještědem se koná v pondělí 21. 11. 2016 od 16. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Proseč pod Ještědem. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je 28. 11. 2016.

Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis).

____________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Změna územního plánu pro společné jednání

textová část:
závazná část [pdf]
závazná část s údaji změn s platným textem územního plánu [pdf]
grafická část:
1.výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]
Odůvodnění změny územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky u pořizovatele (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nejpozději do pondělí 29. 6. 2015. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.