1. změna územního plánu

Změna územního plánu pro veřejné projednání

textová část:
závazná část [pdf]

závazná část s údaji změn s platným textem územního plánu [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Veřejné projednání návrhu 1. změny územního plánu obce Proseč pod Ještědem se koná v pondělí 21. 11. 2016 od 16. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Proseč pod Ještědem. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je 28. 11. 2016.

Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis). 

____________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Změna územního plánu pro společné jednání

textová část:
závazná část [pdf]

závazná část s údaji změn s platným textem územního plánu [pdf]

grafická část:

1.výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky u pořizovatele (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nejpozději do pondělí 29. 6. 2015. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.