2. změna územního plánu

Návrh změny pro veřejné projednání

textová část návrhu (pdf)

hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 100 000 (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 (pdf)

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres ZPF a PUPFL 1 : 5 000 (pdf)

Veřejné projednání návrhu 2. změny územního plánu obce Rynoltice se koná v úterý 14. 2. 2017 od 18. hodin v budově bývalé malé školy č. p. 101, Rynoltice. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je 21. 2. 2017.

 

Podání musí být učiněno písemně a to na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh změny pro společné jednání

textová část návrhu (pdf)

hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 100 000 (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 (pdf)

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres ZPF a PUPFL 1 : 5 000 (pdf)

  

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 11. 7. 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a to na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis).