2. změna územního plánu

návrh zadání 2. změny (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do pondělí 6. června 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to: - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis).