Odbor majetkové správy

Jaroslav Schejbal

Foto - portrét
vedoucí odboru majetkové správy
Tel.: 48 524 3313
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.26

Odbor majetkové správy

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3312

Oddělení majetkové evidence a dispozic

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Čermáková Markéta referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda služebností, hostování cirkusů Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3298
Franicová Markéta referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3311
Havlíková Lenka referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda - stanoviska vlastníka, vypořádání nezapsaných nemovitostí v majetku města s katastrálním úřadem Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3314
Hozáková Marie referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje budov a ostatních nemovitostí Jablonecká 41/27 01.27 48 524 3315
Kaplová Helena referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků a služebností Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3304
Ing. Krebsová Jana referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda pronájmů, pachtů a výpůjček, prodeje pozemků Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3310
Kupcová Ivana referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda - stanoviska vlastníka, užívání veřejného prostranství, prodeje bytových a nebytových jednotek Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3309
Němcová Ivana referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda pronájmu nebytových prostor a reklamních ploch Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3292
Roncová Ivana vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků, bytových a nebytových jednotek a garáží Jablonecká 41/27 01.23 48 524 3312
Seilerová Jindra referent oddělení majetkové evidence a dispozic povolování stánků, předzahrádek a výklad zboží, správce rozpočtové položky Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3317

Oddělení správy objektů a zařízení

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Hozák Miroslav referent oddělení správy objektů a zařízení technik sportovních zařízení Jablonecká 41/27 01.11 48 524 3424
Ing. Chudobová Jana referent oddělení správy objektů a zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3432
Kopecký Dušan referent oddělení správy objektů a zařízení technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.11 48 524 3474
Machatý Petr vedoucí oddělení správy objektů a zařízení technická správa školských a kulturních zařízení Jablonecká 41/27 01.13 48 524 3427
Pekařová Jitka specialista oddělení technik - rozpočtář technik - rozpočtář Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3303
Ronec Jiří specialista oddělení technik - energetik technik – energetik Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3432
Tomínová Petra referent oddělení správy objektů a zařízení Jablonecká 41/27 01.07 48 524 3429
Vavřena Vladimír referent oddělení správy objektů a zařízení technická správa školských a kulturních zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3428
Veselská Štěpánka specialista oddělení správy objektů a zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3299
POPIS ČINNOSTI

Oddělení majetkové evidence a dispozic

A) Samostatná působnost

1. na základě příslušných vnitřních směrnic provádí fyzickou inventarizaci veškerého nemovitého majetku spravovaného SML, pokud nebyl svěřen do správy jiného útvaru nebo organizace, kde je inventarizace prováděna samostatně, zpracovává podklady o provedených inventarizacích a jejich výsledcích pro inventarizační komisi;

2. komplexně zajišťuje agendu pronájmu objektů a prostorů vyjma těch, které spravují jiné útvary MML;

3. v rámci vyjádření vlastníka v příslušných správních řízeních vydává stanoviska, popř. dílčí stanoviska, za vlastníka nemovitostí (užívání veřejného prostranství, územní a stavební řízení apod.);

4. ve spolupráci s ostatními útvary MML předkládá ke schválení zřízení věcných břemen (strpění sítí, služebnosti stezky, průhonu a cesty);

5. eviduje všechny smluvní vztahy (nájmy, výpůjčky atd.) k majetku města, administrativně zabezpečuje tyto smluvní vztahy za SML vyjma majetku, který spravují jiné útvary MML či jiné organizace;

6. koordinuje proces povolování stánků, prodejních míst, a předzahrádek na pozemcích SML;

7. ve spolupráci s příslušnými útvary MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, vytipovává veškerý, pro zajišťování veřejných funkcí SML, nepotřebný majetek, který je možno privatizovat s cílem co nejvyššího výnosu;

8. posuzuje a předkládá, ve spolupráci s příslušnými útvary, orgánům SML návrhy privatizačních projektů;

9. za SML připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho privatizaci či zachování některých veřejných funkcí (např. změny územního plánu, scelení pozemků, věcná břemena atd.);

10. ve spolupráci s ostatními útvary MML navrhuje orgánům SML záměry vypořádání vztahů k majetku SML, zejména nemovitostem, s cílem logického a harmonického uspořádání majetkoprávních vztahů; v této oblasti zpracovává veškeré podklady pro orgány, které rozhodují o privatizaci majetku SML, zajišťuje styk s jednotlivými kupujícími a katastrálním úřadem, eviduje zaregistrované kupní smlouvy a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím se zcizením majetku SML, vede evidenci o realizovaných prodejích;

11. v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML na dobu kratší než 30 dnů;

12. jménem SML uzavírá smlouvy o přijetí peněžitého nebo movitého daru v hodnotě do 10 000,- Kč, pokud tato působnost není svěřena jiným odborům;

13. zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Oddělení správy objektů a zařízení

A) Samostatná působnost

1. komplexně připravuje a realizuje (případně koordinuje) údržbu, revize, opravy, rekonstrukce a opravy investičního charakteru na objektech ve vlastnictví SML sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec;

2. operativně a průběžně zajišťuje drobné opravy údržbu domů sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec a jejich příslušenství, ve smyslu platných předpisů, včetně operativního zajištění havarijních oprav v rámci nepřetržité služby pro hlášení a odstraňování havárií;

3. zajišťuje správu a koordinuje údržbu, připravuje podklady pro projektovou přípravu u nemovitostí příspěvkových organizací zřízených SML za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb; komplexně připravuje, realizuje či koordinuje rekonstrukce a opravy investičního charakteru v objektech sloužících těmto příspěvkovým organizacím;

4. přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;

5. zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML jako vlastníka komunikací;

6. komplexně spravuje všechny budovy MML (mimo budovy sloužící k provozu MML), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, údržbu, opravy, investice i rozvoj;

7. vykonává všechny činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí (pozemků a budov), které nemají ve správě jiné útvary MML či třetí subjekty, nebo nemovitostí specifického charakteru – na základě rozhodnutí orgánů SML či v případě nutnosti ochránit tento majetek před poškozením;

8. dočasně technicky zabezpečuje před zničením či poškozením movitý a nemovitý majetek, u něhož jsou pochybnosti o vlastnictví SML;

9. zajišťuje revizi velkého rozsahu (EZS, EPS, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);

10. zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);

11. jménem SML uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;

12. komplexně zajišťuje správu, údržbu a investiční činnost spojenou se všemi nemovitými objekty a s nimi souvisejícím majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec, jejichž garantem je odbor školství a kultury;

13. zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci;

14. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;

15. provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;

16. zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;

17. zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce, včetně jejich zpětného vyúčtování v rámci jednotlivých investičních akcí;

18. vykonává všechny činnosti související s funkcí technického dozoru investora na realizovaných stavbách;

19. poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec na úseku školství a kultury;

20. projednává s řediteli škol výši příspěvku na provoz organizací;

21. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;

22. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města.

B) Přenesená působnost

Nevykonává