Smlouvy SML

Všechny zveřejněné smlouvy (všech povinných subjektů) najdete nově na webu registru smluv. Můžete použít vyhledávač.

 

Smlouvy jsou základním zdrojem informací o hospodaření samosprávy, a proto jejich zveřejňování tvoří podstatu transparentnosti nakládání s majetkem.

Usnesením rady města č. 240/2012, přijatém na schůzi rady dne 20. 3. 2012, byla nad rámec zákonem uložených povinností stanovena pravidla pro zveřejňování smluvních ujednání uzavřených statutárním městem Liberec. Veškeré smlouvy uzavřené po 1. 5. 2012 podléhají rozhodnutí o zveřejnění.

Nezveřejňované údaje a ustanovení smluv
Údaje, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb. osobními údaji a ustanovení smluv, která budou přímo ve smlouvě označena jako obchodní tajemství, případně části smluv obsahující údaje o utajovaných skutečnostech dle platné legislativy.

Smlouvy, které nepodléhají zveřejnění
Smlouvy o nájmu bytů, pracovně právní vztahy (pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti a provedení práce), smlouvy zabezpečující přenesený výkon státní správy, smlouvy zabezpečující opatření v době krizových situací dle zákona a činnosti v době vyhlášení krizového stavu, smlouvy na věcná břemena, smlouvy o poskytnutí dotací z účelových fondů města a vystavené objednávky.