75. změna ÚPML

návrh změny pro společné jednání

textová část:

závazná část [pdf]

odůvodnění [pdf]


grafická část:

hlavní výkres 1: 5000 (pdf)

koordinační výkres 1: 5000 (pdf)

výkres vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL 1: 5000 (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 28. 11. 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a to na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).