75. změna ÚPML

návrh změny pro veřejné projednání

Návrh změny územního plánu pro veřejné projednání se od společného jednání nezměnil. Proto je zde vystavena dokumentace, která byla použita již pro společné jednání. 

textová část:

závazná část [pdf]

odůvodnění [pdf]


grafická část:

hlavní výkres 1: 5000 (pdf)

koordinační výkres 1: 5000 (pdf)

výkres vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL 1: 5000 (pdf)

 

Veřejné projednání návrhu 75. změny územního plánu města Liberce se koná ve středu 8. 3. 2017 od 16. hodin v zasedací místnosti č. 202 budovy radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je středa 15. 3. 2017. 

Podání musí být učiněno písemně a to na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).