82. změna ÚPML

Změna územního plánu

textová část:
závazná část [pdf]

odůvodnění [pdf]

grafická část:

1. hlavní výkres platný stav 1: 5 000 [pdf]

2. hlavní výkres - změna 1: 5 000 [pdf]

3. výkres dopravy 1: 5 000 [pdf]

4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

5. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Veřejné projednání návrhu 82. změny územního plánu města Liberce v pondělí 24. 10. 2016 od 15. hodin v zasedací místnosti č. 202 budovy radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je 31. 10. 2016.