88.C1 změna ÚPML

Návrh 88.C1 změny ÚPML pro veřejné projednání

textová část:

textová část [pdf]

odůvodnění [pdf]

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [pdf]

vyhodnocení vlivů na životní prostředí [pdf]


grafická část:

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

výkres dopravy 1: 5 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1: 5 000 [pdf] 

koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

výkres vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu 1: 5 000  [pdf]

 

Veřejné projednání návrhu 88.C1. změny územního plánu města Liberce se koná v úterý 16. 1. 2018 od 16:30 v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je úterý 23. 1. 2018.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!