90. změna ÚPML

Návrh 90. změny ÚPML pro veřejné projednání

textová část [pdf] 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [pdf]

odůvodnění změny územního plánu  [pdf]

grafická část:

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

Veřejné projednání návrhu 90. změny územního plánu Liberec se koná ve středu 6. 9. 2017 od 16. hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy Radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je 13. 9. 2017.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh 90. změny ÚPML pro společné jednání

textová část [pdf]

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [pdf]

odůvodnění změny územního plánu [pdf]

grafická část:

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]


Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 10. 4. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).

_______________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh zadání (fáze projednání dle § 47 stavebního zákona)

návrh zadání (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu zadání nejpozději do pátka 11. listopadu 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to:  - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).