90. změna ÚPML

Návrh 90. změny ÚPML pro společné jednání

textová část [pdf]

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [pdf]

 

grafická část:

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 10. 4. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).

_______________________________________________________________________

Návrh zadání (fáze projednání dle § 47 stavebního zákona)

návrh zadání (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu zadání nejpozději do pátka 11. listopadu 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to:  - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).