Oddělení silniční a dopravní

Ing. Simona Brabcová

vedoucí oddělení silničního a dopravního
Tel.: 48 524 3833
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 3.08

Oddělení silniční a dopravní

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 38 36

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Apková Ivona referent oddělení silničního a dopravního zvláštní užívání komunikací - uzavírky, vyjádření ke stavbám nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.18 48 524 3854
Coufalová Hana referent silničního správního úřadu zvláštní užívání komunikací - uzavírky, vyjádření ke stavbám nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.18 48 524 3839
Ing. Diviš Ondřej referent dopravního a drážního úřadu taxi, licence a úřední povolení MHD, lanovky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.11 48 524 3832
Fričová Jana referent oddělení silničního a dopravního zvláštní užívání komunikací – uzavírky, vyjádření ke stavbám nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.11 48 524 3859
Ohnsorgová Ivana referent oddělení silničního a dopravního zvláštní užívání komunikací -akce nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.18 48 524 3838
Bc. Podhůrská Zdeňka referent oddělení silničního a dopravního zvláštní užívání komunikací - uzavírky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.11 48 524 3834
POPIS ČINNOSTI
 • vyjadřování ke stavbám (připojení ke komunikaci a uložení sítí)
 • vydávání stanoviska k plánovací dokumentaci a regulačním plánům a  závazné stanovisko v územním řízení dle věcné příslušnosti v obvodu působnosti MML
 • reklamy, dopravní značení, výjimky z místní úpravy 
 • zvláštní užívání komunikací (lešení, zařízení staveniště, uzavírky, výkopové práce, havárie), vyhrazená stání, ZTP, sportovní a společenské akce
 • licence BUS, a TRAM, taxislužba

Oddělení silniční a dopravní

A) Samostatná působnost

 1. po přezkoušení dle obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 vydává osvědčení o  složení zkoušky řidiče taxislužby z místopisu, z právních předpisů upravujících taxislužbu, na ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru (§ 21b zákona č. 111/1994 Sb.).

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy:
  · silničního správního úřadu, s výjimkou funkce speciálního stavebního úřadu (§ 16 zákona č. 13/1997 Sb.), pro místní komunikace na katastrálním území města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, pro účelové komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace a silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti SML (§ 40, odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb.),
  · dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a  taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti SML (zákon č. 111/1994 Sb.),
  · drážního úřadu pro tramvajovou a lanové dráhy (zákon č. 266/1994 Sb.) na  katastrálním území města Liberec,
  · správního orgánu na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v obvodu rozšířené působnosti SML (§ 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb.);
 2. vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy (§ 10 zákona č. 111/1994 Sb.);
 3. vydává licence a úřední povolení pro tramvajovou a lanové dráhy (§ 11-17 a § 24 - 30 zákona č 266/1994 Sb.); vydává osvědčení o odborné způsobilosti a stanoviska k rozhodování o koncesi pro taxislužbu (§ 6 a § 8 zákona č. 111/1994 Sb.);
 4. rozhoduje o omezení provozu dráhy (§ 38 zákona č. 266/1994 Sb.);
 5. vydává rozhodnutí o závazku veřejné služby (§ 19 zákona č. 111/1994 Sb.);
 6. schvaluje jízdní řády (§ 17 zákona č. 111/1994 Sb., § 41 zákona č. 266/1994 Sb.);
 7. rozhoduje o odejmutí licence pro provozování městské autobusové dopravy a drážní dopravy (§ 15 zákona č. 111/1994 Sb., § 33 zákona č. 266/1994 Sb.);
 8. po přezkoušení vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla a nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení drážního vozidla (§ 45 zákona č. 266/1994 Sb.);
 9. vydává rozhodnutí o zániku úředního povolení pro provozování dráhy (§ 18 zákona č. 266/1994 Sb.);
 10. povoluje po dohodě s Policií ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací uzavírky provozu na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.);
 11. povoluje po dohodě s Policií ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací zvláštní užívání komunikací, včetně reklamních zařízení, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.);
 12. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničních ochranných pásmech (§ 31 a 32 zákona č.13/1997 Sb.);
 13. rozhoduje o dočasném zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel a stanoví přechodnou úpravu silničního provozu (§ 19a zákona č. 13/1997 Sb.);
 14. rozhoduje o povolení k prodeji nevyzvednutého silničního vozidla (§ 19b zákona č. 13/1997 Sb.);
 15. ukládá povinnost provozovateli vraku jeho odstavení mimo silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci (§ 19c zákona č. 13/1997 Sb.)
 16. rozhoduje o zřízení věcného břemene za úhradu pro osazení dopravního značení a zařízení, veřejného osvětlení a tabulek s označením místních názvů (§ 35 zákona č. 13/1997);
 17. rozhoduje o zrušení komunikace (§ 18 zákona č. 13/1997 Sb.);
 18. rozhoduje o umístění pevné překážky na komunikaci (§ 29 zákona č. 13/1997 Sb.);
 19. rozhoduje o omezení veřejného provozu na účelových komunikacích (§ 7, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.)
 20. vydává deklaratorní rozhodnutí, zda se z hlediska komunikace jedná o uzavřený prostor nebo objekt (§ 7, odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.) a o existenci účelové komunikace ve smyslu § 7, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. (§ 14,2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.);
 21. zjišťuje zdroje ohrožení komunikace a rušení silničního provozu, rozhoduje o jejich odstranění (§ 35 zákona č. 13/1997 Sb.);
 22. zařazuje a vyřazuje pozemní komunikace do a ze sítě místních komunikací, rozděluje místní komunikace do tříd (§ 3 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.);
 23. povoluje se souhlasem drážního úřadu a Policie ČR, zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s  dráhou (§ 37 zákona č. 13/1997 Sb.);
 24. rozhoduje o připojování pozemních komunikací, zřizování, úpravách nebo zrušení sjezdu ze sousedních pozemků na  komunikaci (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb.);
 25. vydává povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na něm nebo na  mostním objektu (§ 25 a 36 zákona č. 13/1997 Sb.),
 26. projednává odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí, které vydal Úřad MO Vratislavice nad Nisou, jako silniční správní úřad;
 27. stanovuje užití dopravních značek, dopravního zařízení a rozhoduje o udělení výjimek z jejich platnosti po předchozím písemném stanovisku Policie ČR (§ 77, § 77a zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb.);
 28. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (§ 124, odst. 5, písm. m) zákona č. 361/2000 Sb.);
 29. vykonává státní odborný dozor nad silnicemi, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, provozováním městské autobusové dopravy a taxislužby, provozováním drážní dopravy, včetně řízení o pokutách (§ 41, § 42a, § 42b zákona č.13/1997 Sb., § 34 a 35 zákona č. 111/1994 Sb., § 50 zákona č. 266/1994 Sb.);
 30. předkládá do porady vedení ke schválení jednotlivé žádosti na zvláštní užívání komunikace dle směrnice MML;
 31. zajišťuje agendu vyplývající z realizace práva shromažďovacího;
 32. podává návrh příslušnému stavebnímu úřadu na vymezení průjezdného úseku dálnice nebo silnice (§ 8 zákona č. 13/1997 Sb.);
 33. vydává stanoviska pro stavební úřad při používání komunikací při velkých stavbách (§ 38 zákona č. 13/1997 Sb.);
 34. vydává znak č. O5 pro praktické lékaře dle vyhlášky č. 30/2001 Sb.;
 35. rozhoduje o odstraňování zeleně dle § 19 a § 29 zákona č. 13/1997 Sb.;
 36. vydává stanoviska k plánovací dokumentaci a regulačním plánům a  závazné stanovisko v územním řízení dle věcné příslušnosti v obvodu rozšířené působnosti SML.

Aktuality odboru

18.06.2020

Město od podzimu opět umožní lidem pronajmout si parkovací místo

Liberečané budou mít od října opět možnost pronajmout si parkovací místo výhradně pro své auto.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.