Oddělení urbanismu a architektury (SML HAUA)

Ing.arch. Petr Kincl

vedoucí oddělení urbanismu a architektury
Tel.: 48 524 3535
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 304

Oddělení urbanismu a architektury

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Franců Lubor specialista analytik a demograf specialista analytik a demograf nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3523
Lenertová Skřivánková Lenka referent pro technickou a dopravní infrastrukturu nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3516
Ing. Rozsypal Vladislav specialista - dopravní inženýr nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3506
Šálek Michal specialista inženýrských sítí specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3507
POPIS ČINNOSTI

Oddělení urbanismu a architektury je koncepční složkou města při formulování podnětů a záměrů statutárního města v rozvojových dokumentech. Formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. Posuzuje a hodnotí záměry na území města z  hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území. Stanovuje regulační podmínky využití území, podílí se na koncepci dopravního systému a technické infrastruktury a veřejného prostoru, včetně městského mobiliáře. Zpracovává program regenerace městské památkové zóny.

A) Samostatná působnost

 1. je koncepční složkou města při formulování podnětů a záměrů statutárního města v rozvojových dokumentech;
 2. podílí se na stanovování koncepce územního rozvoje města;
 3. formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů;
 4. spolupracuje na programových, strategických a rozvojových dokumentech města a zabezpečuje jejich konfrontaci s územním plánem města;
 5. vydává za statutární město samostatná vyjádření k záměrům, studiím, projektům a jiným dokumentům z hlediska rozvoje města, a to především posuzování rozvojových nároků, architektury, urbanismu a souvisejících specializovaných odborností;
 6. na základě plné moci zastupuje statutární město Liberec při nahlížení do spisů Stavebního úřadu Liberec, odboru dopravy a odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec;
 7. stanovuje regulační podmínky využití území;  
 8. zpracovává program regenerace městské památkové zóny;
 9. s odborem EP spolupracuje na pořízení a zpracování koncepce veřejného prostoru města včetně městského mobiliáře a veřejné zeleně;
 10. podílí se na koncepci dopravního systému města;
 11. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
 12. poskytuje podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů z hlediska záměrů města Liberec;
 13. podílí se na zpracování vyjádření SML k ZÚR LK a z pozice sousední obce k územně plánovacím dokumentacím sousedních obcí;
 14. zpracovává a připravuje podklady pro stanovisko SML k rozvojovým záměrům v procesu zjišťovacích řízení (EIA, SEA);
 15. úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta;
 16. pro Radu města Liberce připravuje podle § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona podklady k uplatnění námitek k zásadám územního rozvoje a připomínek k územním plánům sousedních obcí.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.