Oddělení personální

Miroslav Křepel

vedoucí oddělení personálního
Tel.: 48 524 3761
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 105

Oddělení personální

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1
Telefon: 485 243 761

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Karbanová Jana referent platové agendy a péče o zaměstnance nám. Dr. E. Beneše 1 107 48 524 3768
Kolombová Jitka mzdová účetní nám. Dr. E. Beneše 1 104 48 524 3767
Nýdrlová Martina mzdová účetní nám. Dr. E. Beneše 1 104 48 524 3764
Škrašková Miroslava mzdová účetní - specialista nám. Dr. E. Beneše 1 102 48 524 3763
Ing. Vítková Romana personalista nám. Dr. E. Beneše 1 107 48 524 3769
POPIS ČINNOSTI

Oddělení připravuje veškeré administrativní podklady spojené s personálním obsazením Magistrátu města Liberec a Městské policie Liberec, vypisuje a  zabezpečuje výběrová řízení na pozice zaměstnanců, úředníků a  strážníků, organizuje a zabezpečuje zúčtování všech platových složek (tarifní platy, odměny, osobní a další příplatky, platové náhrady apod.), včetně daňových podkladů a jejich převod na příslušné účty, agendu sociálního a zdravotního pojištění pracovníků a zákonného pojištění pracovníků, zajišťuje vyúčtování některých provozních nákladů spojených se srážkami z platu; podílí se na vyhodnocování chování personálu analýzou výstupů supervizí docházkových systémů, pohybu automobilů, Audit SW, kamerových systémů atp.

 

A) Samostatná působnost

1. připravuje veškeré administrativní podklady spojené s personálním obsazením Magistrátu města Liberec a Městské policie Liberec (vznik, změny a skončení pracovních poměrů), vypisuje a zabezpečuje výběrová řízení na pozice zaměstnanců, úředníků a strážníků, popř. vedoucích úředníků, vede osobní spisy zaměstnanců, včetně evidence zaměstnanců se zdravotním postižením, poživatelů starobních a invalidních důchodů a  zabezpečuje příslušná opatření k těmto zaměstnancům, vyplývajícím z  obecně závazných předpisů;

2. zpracovává, případně se vyjadřuje k návrhům na dílčí úpravy platů a  k návrhům na změny funkčního zařazení zaměstnanců, a realizuje je; zabezpečuje statistickou činnost za statutární město Liberec v oblasti práce a mezd;

3. připravuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zabezpečuje výplatu odměn za provedené práce;

4. organizuje a zabezpečuje zúčtování všech platových složek (tarifní platy, odměny, osobní a další příplatky, platové náhrady apod.), včetně daňových podkladů a jejich převod na příslušné účty, agendu sociálního a  zdravotního pojištění pracovníků a zákonného pojištění pracovníků, zajišťuje vyúčtování některých provozních nákladů spojených se srážkami z platu;

5. zajišťuje agendu odměn a peněžitého plnění uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města; členům výborů zastupitelstva města a  členům komisí a odborných pracovních skupin rady města;

6. připravuje podklady k kolektivní vyjednávání a další jednání s odborovou organizací a zajišťuje agendu péče o zaměstnance podle platné kolektivní smlouvy;

7. organizuje a zabezpečuje veškeré vzdělávací akce (školení, kurzy, semináře) pro zaměstnance;

8. zajišťuje běžný výkon prací mzdové účtárny pro další určené organizace zřizované či zakládané SML;

9. podílí se na vyhodnocování chování personálu analýzou výstupů supervizí docházkových systémů, pohybu automobilů, Audit SW, kamerových systémů atp.

10. zpracovává, eviduje a zadává veškeré požadavky vedoucích odborů v oblasti informatiky prostřednictvím Helpdesku k řešení na LIS, a. s. 

 

B) Přenesená působnost

1. zajišťuje vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o  úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů - zpracovává agendu zvláštních odborných způsobilostí, kurzů, školení a  seminářů, zajišťuje vstupní a průběžné vzdělávání úředníků dle zákona o  úřednících, vede dokumentaci o přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti, včetně evidence všech uskutečněných forem vzdělávání, sleduje plnění kvalifikačních předpokladů a doporučuje opatření

 

Informace k podání žádosti o nahlédnutí do registru oznámení a ke způsobu nahlížení do registru oznámení

 

Podání žádosti: 

Písemná žádost se podává osobně v úředních hodinách na personálním oddělení magistrátu (hitorická budova radnice, 1. patro). S sebou platný doklad totožnosti.

Žádost může být podána i elektronicky do elektronické podatelny za předpokladu dodržení všech náležitostí nutných pro elektronická podání.

Způsob nahlížení do registru na základě řádně podané žádosti:

-          nahlížení do registru v písemné podobě:

Nahlížení do registru v písemné podobě bude žadateli umožněno v úředních hodinách v budově sídla magistrátu. 

-          nahlížení do registru v elektronické podobě:

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a  přístupové heslo. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru bude žadateli zaslána na elektronickou adresu uvedenou v žádosti.

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese http://ero.kraj-lbc.cz. 

Považujeme za vhodné upozornit žadatele, že by se mohl dopustit přestupku, pokud by nedodržel podmínky zákona stanovené pro nahlížení do registru.  

Dle § 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku dopustí fyzická osoba, která

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o  nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč. 

Formuláře žádostí o nahlížení do registru

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

Protokol o nahlédnutí do registru oznámení

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.