Oddělení správy objektů a zařízení

Bc. Petr Machatý

vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
Tel.: 48 524 3427
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.11

Oddělení správy objektů a zařízení

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3427

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bušovská Marie referent oddělení správy objektů a zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3473
Kopecký Dušan referent oddělení správy objektů a zařízení technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3474
Pekařová Jitka specialista oddělení technik - rozpočtář technik - rozpočtář Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3303
Ronec Jiří specialista oddělení technik - energetik technik – energetik Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3432
Vavřena Vladimír referent oddělení správy objektů a zařízení technická správa školských a kulturních zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3428
Veselská Štěpánka specialista oddělení správy objektů a zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3299
POPIS ČINNOSTI

A) Samostatná působnost 

1. komplexně připravuje a realizuje (případně koordinuje) údržbu, revize, opravy, rekonstrukce a opravy investičního charakteru na objektech ve vlastnictví SML sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec;

2. operativně a průběžně zajišťuje drobné opravy údržbu domů sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec a jejich příslušenství, ve smyslu platných předpisů, včetně operativního zajištění havarijních oprav v rámci nepřetržité služby pro hlášení a odstraňování havárií;

3. zajišťuje správu a koordinuje údržbu, připravuje podklady pro projektovou přípravu u nemovitostí příspěvkových organizací zřízených SML za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb; komplexně připravuje, realizuje či koordinuje rekonstrukce a opravy investičního charakteru v objektech sloužících těmto příspěvkovým organizacím;

4. přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;

5. zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML jako vlastníka komunikací;

6. komplexně spravuje všechny budovy MML (mimo budovy sloužící k provozu MML), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, údržbu, opravy, investice i rozvoj;

7. vykonává všechny činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí (pozemků a budov), které nemají ve správě jiné útvary MML či třetí subjekty, nebo nemovitostí specifického charakteru – na základě rozhodnutí orgánů SML či v případě nutnosti ochránit tento majetek před poškozením;

8. dočasně technicky zabezpečuje před zničením či poškozením movitý a nemovitý majetek, u něhož jsou pochybnosti o vlastnictví SML;

9. zajišťuje revizi velkého rozsahu (EZS, EPS, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);

10. zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);

11. jménem SML uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;

12. komplexně zajišťuje správu, údržbu a investiční činnost spojenou se všemi nemovitými objekty a s nimi souvisejícím majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec, jejichž garantem je odbor školství a kultury;

13. zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci;

14. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;

15. provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;

16. zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;

17. zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce, včetně jejich zpětného vyúčtování v rámci jednotlivých investičních akcí;

18. vykonává všechny činnosti související s funkcí technického dozoru investora na realizovaných stavbách;

19. poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec na úseku školství a kultury;

20. projednává s řediteli škol výši příspěvku na provoz organizací;

21. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;

22. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

22.02.2019

Odbor majetkové správy pečuje o objekty ve vlastnictví města

Odbor majetkové správy pečuje o objekty ve vlastnictví města, které nejsou ve správě jiných organizací, jako jsou například školy, školky a kulturní objekty.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.