Autorizovaná konverze

Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů.
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
1. Konverze z listinné do elektronické podoby
Zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván do datové schránky zákazníka nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.
2. Konverze z elektronické do listinné podoby
Elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je třeba poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat, jsou to především dokumenty, jejíchž jedinečnost nelze konverzí nahradit:
občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, vysokoškolský index, geometrický plán, rysy a technické kresby.
Poplatky na kontaktních místech Czech POINT
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za každou i započatou stránku a opakované vydání přístupových údajů. Poplatek 200,- Kč se hradí v případě, že jsou údaje zneplatňovány opakovaně v průběhů 3 let (formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje údaj o poplatku).

Nastavení cookies