Ověřování podpisů a listin

Žadatel o legalizaci podpisu předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR (§18a)
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince (§18b)

Legalizace podpisu se neprovede:

 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy (§13b)
 • jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text (§13c)
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (§10, odst. 4)

Vidimace (shoda opisu nebo kopie s listinou) se neprovede: (§9)

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem,
 • je-li předložená listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o 
  • prvopis
  • již ověřenou vidimovanou listinu
  • listinu, která je výstupem autorizované konverze dokumentů
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného dle zvláštního právního předpisu

Správní poplatky: (zákon č. 634/2004 Sb., položka 4 a 5)
30 Kč za každou i započatou stránku
30 Kč za každý podpis

Nastavení cookies