Výpis z rejstříku trestů

Podle § 11a, odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. 

 

 

 • Žadatel předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Nejdříve se zkontroluje doba platnosti a vizuální platnost dokladu, dále se doklad ověří v databázi neplatných dokladů. Pokud je platný, vyplní a vytiskne se formulář žádosti o výpis a žadatel ji podepíše.

  U nových občanských průkazů předchází tomuto kroku vytisknutí prohlášení, které žadatel podepíše, a tím dává souhlas, aby pro účely vydání výpisu z Rejstříku trestů byl využit údaj o rodném příjmení z agendového informačního systému evidence obyvatel vedeného podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník CzechPOINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví:

  a) předáním výpisu (tento výpis se vytiskne, doplní ověřovací doložkou. Žadatel potvrdí převzetí svým podpisem a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100,- Kč - na tento výpis se kolek nevylepuje) nebo

  b) informací, že "Žádost nemohla být vyřízena elektronicky" - v takovém případě je od 26. 02. 2009 možné výpisy z Rejstříku trestů vyřídit manuálně, což znamená:
  - žádost bude odeslána pracovníkem kontaktního místa na Rejstřík trestů, kde se do 30 minut manuálně zpracuje a následně bude již vyřízená žádost připravena k elektronickému odeslání zpět na kontaktní místo. Občan si bude moci výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde mu na základě čísla podání žádosti a průkazu totožnosti výpis vydají a kde také zaplatí správní poplatek 100,- Kč.

    

  Postup při vydávání výpisu z Rejstříku trestů s přílohou se záznamy z členských států EU:

  Na Czech POINTu byla dne 17.5.2012 spuštěna funkcionalita, která vyplývá z novelizace zákona č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

  Nově je výpis z evidence Rejstříku trestů vydáván:

  - občanu jiného členského státu EU;

  - osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU a nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU, pokud požaduje,

  s přílohou obsahující informace podle § 16g odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů:

  „Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle § 11 nebo 11a, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán členského státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.“

  Vyhotovení výpisu s dožádáním do členského státu EU trvá max. 20 pracovních dnů.

    

  Postup při vydávání výpisu z Rejstříku trestů zmocněnci: - zmocněnec předkládá:

  • úředně ověřenou plnou moc od žadatele (formulář SPSC/6)
  • svůj doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)

  Nejdříve se zkontroluje doba platnosti a vizuální platnost dokladu. Dále se doklad ověří v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis, který obsahuje základní údaje o zmocněnci a veškeré údaje o žadateli, které jsou nutné pro odeslání žádosti. Žádost o vydání výpisu se vytiskne a zmocněnec tuto písemnou žádost podepíše. Plná moc se nevrací, zůstává uchována společně s žádostí u ověřujícího úřadu po dobu 6ti let (§ 11b odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů).

  UPOZORNĚNÍ: V případě, že v plné moci  nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

   

   

 

 • Nadále zůstává možnost požádat o výpis prostřednictvím Rejstříku trestů v Praze. Po ověření údajů zasílá úřad žádost do Prahy, výpis žadatel obdrží poštou zpravidla do 2 – 3 týdnů od podání na adresu, kterou si na žádosti uvedl. Tato možnost je hlavně z důvodů potřeby opatřit výpis tzv. Apostilou či Superlegalizací pro účely použití v zahraničí.

 

Nastavení cookies