Narození dítěte

Vyplněné a podepsané prohlášení o jménu dítěte oběma rodiči odevzdejte při nástupu do porodnice.
RODNÝ LIST svého dítěte vyzvedněte nejdříve třetí pracovní den po narození na oddělení matriky, v přízemí budovy radnice, kancelář č. 8 – pí Marcela Markesová, tel. 485 243 721 - v úředních hodinách magistrátu
S sebou vezměte:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
  • oddací list (v případě, že je dítě narozeno za trvání manželství a rodiče užívají každý jiné příjmení)
  • souhlasné prohlášení o určení otcovství, pokud se dítě narodilo neprovdané matce a otcovství k němu bylo určeno před jeho narozením
  • rodiče cizinci - cestovní doklad, průkaz pobytu cizince, rodný list, případně oddací list s úředním překladem do českého jazyka (o potřebných dokladech, případně vyšším ověřením dokumentů se včas informujte na oddělení matriky)

Otcovství lze určit k narozenému i nenarozenému dítěti. Rodiče se dostaví na matriku, předloží doklad totožnosti, pokud již mají společné dítě (děti), také jejich rodný list. V případě zápisu k nenarozenému dítěti, matka navíc předkládá těhotenský průkaz. Zápis o určení otcovství k nenarozeným dětem sepisuje Anna Bajerová (kancelář č. 8, tel. 485 243 725).

Pokud jeden z rodičů neovládá český jazyk, je nutné, aby při sepisování zápisu o určení otcovství byl přítomen soudní překladatel (zajišťují rodiče dítěte).

Jestliže se narodilo dítě v průběhu rozvodového řízení nebo ve lhůtě do 300 dnů po zániku manželství rozvodem, považuje se za otce dítěte muž, za něhož byla matka provdána. V tomto případě předkládá matka též oddací list a bývalý manžel podepisuje prohlášení o jménu dítěte. Žalobu o popření otcovství na okresní soud může podat matka do 6ti měsíců od narození anebo (bývalý) manžel do 6ti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, nejpozději však do 6 let od narození dítěte.

Nastavení cookies